ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== วิชาการ ==
[[ไฟล์:Thammasat Dome.jpg|thumb|230px|right|[[ตึกโดม]]ท่าพระจันทร์]]
แต่เดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้น ในระดับปริญญาตรีมีเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียวคือ "[[ธรรมศาสตร์บัณฑิต]]" (ธ.บ.) ซึ่งเน้นวิชากฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เป็นเรื่องใหม่ในขณะนั้นคือ[[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]<ref name="Charnvit" /> และมีวิชารัฐศาสตร์และวิชาเศรษฐศาสตร์แทรกอยู่ด้วย<ref name="PolsciHistory" /><ref name="EconHistory">[http://econ.tu.ac.th/mbe/histrory.htm ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.], โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</ref> ส่วนในระดับปริญญาโทนั้นมีแยกสามแขนงคือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และต่อมาได้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าปริญญาโท และในระดับระดับปริญญาเอกมีสี่แขนงคือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการทูต
แต่ใน [[พ.ศ. 2492]] ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตก็ได้ถูกยกเลิกไป และเปลี่ยนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ แทน ตาม “ข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ และกำหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ. 2492”<ref name="PolsciHistory" />
 
==== สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ ====
[[ไฟล์:Thammasat Dome.jpg|thumb|230px|right|[[ตึกโดม]]ท่าพระจันทร์]]
* '''[[ตึกโดม]]''' ได้รับการออกแบบโดย [[หมิว อภัยวงศ์|นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์]] ด้วยการเชื่อมต่ออาคารทั้ง 4 หลัง ที่เป็นของกองพันทหารราบที่ 4 เดิม เข้าเป็นตึกเดียวกัน โดยจุดเชื่อมตรงกลางระหว่างอาคารที่ 2 และ 3 ได้ออกแบบให้มีลักษณะโดนเด่น ซึ่ง [[ปรีดี พนมยงค์|ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์]] ผู้ประศาสน์การ ได้ให้แนวคิดเพื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่โดดเด่น ไม่ได้เลียนแบบชาติอื่น โดยในปัจจุบัน ตึกโดมคงเหลือเพียงอาคาร 2 และ 3 เดิม เท่านั้น เนื่องได้มีการทุบตึกฝั่งเหนือและใต้ออกเพื่อสร้างตึกคณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และอาคารเอนกประสงค์ โดยปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนตึกโดมเป็นโบราณสถาน
[[สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์]] ได้พิจารณาคัดเลือกตึกโดมให้ได้รับรางวัล[[อาคารอนุรักษ์|อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น]] ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะ ในงานสถาปนิก 48 และ [[สุรพล นิติไกรพจน์|ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์]] อธิการบดีในขณะนั้น ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในวันที่ [[22 มกราคม]] [[พ.ศ. 2550]] ณ ศาลาดุสิตาลัย [[ตำหนักสวนจิตรลดา]]<ref>ข่าวจุลสารธรรมศาสตร์ . (2550). '''อาคารโดมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.tu.ac.th/news/journal/2007/02/jul.p01-p16.htm#p01v]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).</ref>
ผู้ใช้นิรนาม