ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้าน[[สังคมศาสตร์]]และ[[มนุษยศาสตร์]] [[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]] และ[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]] ทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 256 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 111 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 99 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร จัดการศึกษาทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2550<ref name="TU-grad-handbook">สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ''คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2550'', น.3</ref>)
{{col-begin}}
{{col-2}}
 
=== กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ===
* [[สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร]]
* [[วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรม]]
{{col-2}}
 
=== กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ===
* [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]]
{{col-2}}
 
=== กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ===
* [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]]
* [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ]]
{{col-end}}
 
นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา อาทิ สถาบันภาษา, กองกิจการนักศึกษา เป็นต้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย อันได้แก่ [[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา]] และ[[สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร]]
 
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
== ดูเพิ่ม ==
{{สถานีย่อย2|สถาบันอุดมศึกษาไทย}}
* [[จิตวิญญาณธรรมศาสตร์]]
* [[คณะราษฎร]]
ผู้ใช้นิรนาม