ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธัมมปทัฏฐกถา"

เพิ่มขึ้น 13,937 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: ธัมมปทัฏฐกถา หรือ ธมฺมปทฏกถา เป็นอรรถกถาของธรรมบท หรือประ...
(หน้าใหม่: ธัมมปทัฏฐกถา หรือ ธมฺมปทฏกถา เป็นอรรถกถาของธรรมบท หรือประ...)
(ไม่แตกต่าง)
688

การแก้ไข