ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

 
=== ระดับปริญญาตรี ===
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bechelor of Economics (B.Econ)
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ <ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]</ref>
 
** ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.)<ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]</ref>
ชื่อปริญญา
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7 ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
ภาษาไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ)
ภาษาอังกฤษ Bechelor of Economics (B.Econ)
 
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียวไม่มีวิชาเอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี มีหน่วยกิตที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น
• ปริญญาตรีภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ (751...) บางกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
• ปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ (สองภาษา)
จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยการสอนในกระบวนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ (751...) เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กระบวนวิชานอกคณะเศรษฐศาสตร์เรียนเป็นภาษาไทย โดยเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้าและต้องเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ซึ่งกำหนดให้เรียนระดับปริญญาตรี 3.5 ปี และเรียนในระดับปริญญาโท 1.5 ปี
 
=== ระดับปริญญาโท ===
ผู้ใช้นิรนาม