ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

 
=== ระดับปริญญาตรี ===
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 32 รูปแบบหลักสูตร คือดังนี้
** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ <ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom1.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]</ref>
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตรี–โท (สองภาษา)
** ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.)<ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]</ref>
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7 ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
 
=== ระดับปริญญาโท ===
ผู้ใช้นิรนาม