ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 
ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ได้เดินทางไปนมัสการ[[พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส)]] เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อทำพิธีขออนุญาตเชิญรูปพระธาตุพนมมาเป็นตราสถาบันอย่างถูกต้องและเป็นทางการแต่เพียงสถาบันเดียว ในปี ๒๕๐๙ นับตั้งแค่นั้นมา ตราพระธาตุพนมก็กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันการศึกษาแห่งนี้<ref> หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2552 : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดน่ครพนม 25 ตุลาคม 2552</ref>
 
 
=== สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ===
 
=== สีประจำมหาวิทยาลัย ===
 
สีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ''' สีดินแดง''' <ref name="Dindang">ราชกิจจานุเบกศา เล่มที่ ๘๔, ตอน ๑๑๗ ก ฉบับพิเศษ, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า 7 </ref>อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จึงมีการเรียกมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “ มอดินแดง”
 
ผู้ใช้นิรนาม