Clumsy

เข้าร่วมเมื่อ 17 สิงหาคม 2552
ย้อนการแก้ไขของ KLL Joe (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Clumsily
(ย้อนการแก้ไขของ KLL Joe (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Clumsily)
 
{{ผู้ใช้:Clumsy/ลายาว}}
{{ลบ|เป็นการให้เกียรติผู้ใช้ที่เลิกเขียน}}
{{ผู้ใช้:Clumsy/พักร้อน}}