Clumsy

เข้าร่วมเมื่อ 17 สิงหาคม 2552
เพิ่มขึ้น 19 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ลบ|เป็นการให้เกียรติผู้ใช้ที่เลิกเขียน}}
{{ผู้ใช้:Clumsy/ลายาว}}
{{ผู้ใช้:Clumsy/พักร้อน}}
1,143

การแก้ไข