ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศรษฐกิจพอเพียง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ทฤษฎีใหม่}}
'''เศรษฐกิจพอเพียง'''
เป็น[[ปรัชญา]]ที่ชี้นั้นทางการแนวทางการดำรงชีวิต ที่[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2517]] เป็นต้นมา<ref name="king-words-ku-2517">[http://www.sa.ku.ac.th/king-spku/2517-1.htm ''พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'']ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗</ref><ref name="king-words-2517">พระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่พระพุทธศักราช 2517, อ้างใน ว.วชิรเมธี, [http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/webimags/story248Self-economic.html ''ความสับสนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง''], เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 763 วันที่ 12-18 มกราคม พ.ศ. 2550</ref> และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข[[วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540|ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย]] ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแส[[โลกาภิวัตน์]]และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ<ref name="CSE-phil">[http://cse.nida.ac.th/phil.htm ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref>
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น [[ประเวศ วะสี|ศ.นพ.ประเวศ วะสี]], [[เสน่ห์ จามริก|ศ.เสน่ห์ จามริก]], [[อภิชัย พันธเสน|ศ.อภิชัย พันธเสน]], และ[[ฉัตรทิพย์ นาถสุภา|ศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา]] โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ[[วัฒนธรรมชุมชน]] ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดย[[องค์กรพัฒนาเอกชน]]จำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย
ผู้ใช้นิรนาม