ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

เพิ่มขึ้น 36 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๓ ไปยัง หมวดหมู่:ธรรมหมวด 3)
ปกติแล้วเรามักเห็นว่า บางครั้งท่านใช้ความหมายของทุกข์ควบคู่ไปกับทุกขเวทนา, จนทำให้เข้าใจกันว่า ทุกข์หมายถึงความทุกข์เจ็บปวด เป็นต้น แต่หากพิจารณาตามข้อความที่ยกมานี้ จะพบว่า ใน 11 ข้อนี้ มีถึง 6 ข้อ (เกินครึ่ง) ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงทุกขเวทนาเท่านั้น แต่หมายถึงขันธ์ทั้งหมด. 6 ข้อนี้ ได้แก่ [[ชาติ]], [[ชรา]], [[มรณะ]], [[ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก]], [[ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก]],[[ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น]].
 
เมื่อว่ากันทั่วไปตามโวหารโลกตามหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาแล้ว ในขณะที่เกิด [http://www.pimhealthy.hostei.com .]([[ปฏิสนธิขณะ]]) และขณะที่ตาย ([[จุติขณะ]]) ของสรรพสัตว์นั้น ไม่ว่าจะเกิดและตายอย่างพิสดารผาดโผนโจนทะยานเท่าใดก็ตาม แต่ชั่วเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีที่จะเกิดและตายนั้น จะไม่มีใครเกิด และตายอย่างมี[[ทุกขเวทนา]], และเมื่อว่าโดยปรมัตถ์ให้ละเอียดลงไป การเกิดขึ้น ([[อุปาทานุขณะ]]) ความแก่ ([[ฐิตานุขณะ]]) และความตาย ([[ภังคานุขณะ]]) ของขันธ์ ก็ไม่ได้มีกับทุกขเวทนาเท่านั้นด้วย แต่มีกับขันธ์ 5 แทบทั้งหมด. ส่วน[[ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก]], [[ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก]],[[ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น]] นั้นเมื่อว่าโดยตรงแล้วตัณหาจะไม่มี[[ทุกขเวทนา]]เด็ดขาด. และความประจวบ ความพลัดพรากนั้น ก็มีกับขันธ์ทั้งหมด. ส่วนความปรารถนาแล้วไม่ได้นั้นเมื่อว่าโดยตรงแล้ว ก็ไม่เกิดกับทุกขเวทนาเช่นกัน และเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็ยังจัดได้ว่ามีกับขันธ์ 5 ทั้งหมดด้วยเช่นกัน.
 
ฉะนั้นทุกข์จึงไม่ใช่แต่เพียงทุกขเวทนาเท่านั้น แต่หมายถึงขันธ์ 5 ทั้งหมด ดังนั้นในพระสูตรทั่วไป เช่น [[จูฬเวทัทลสูตร]] เป็นต้น รวมถึงอรรถกถาต่างๆ เช่น [[อรรถกถาสติปัฏฐานสูตร]] เป็นต้น ท่านจึงได้อธิบายให้[[สุขเวทนา]]และ[[อุเบกขาเวทนา]]ว่าเป็นทุกข์ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปและเป็นสังขารธรรมเป็นต้นนั่นเอง.
24

การแก้ไข