ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ใช้คศ|240px}} {{Infobox high court |court_name = ศาลรัฐธรรมนูญกลาง<br>Federal Constitutional Court | image = BVerfG-Tafel.J...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
การวินิจฉัยขององค์คณะต้องเป็นไปตามมติเอกฉันท์เท่านั้น องค์คณะเป็นของที่ประชุมใหญ่แห่งใด องค์คณะนั้นไม่สามารถวินิจฉัยหักล้างปทัสถานซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งนั้นตั้งไว้ได้ ต้องให้ที่ประชุมใหญ่แห่งนั้นวินิจฉัยสถานเดียว การวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากเด็ดขาด (absolute majority) แต่บางกรณีก็อนุญาตให้ใช้เสียงข้างมาก 2 ใน 3 ได้ อนึ่ง ที่ประชุมใหญ่แห่ง 1 ไม่สามารถวินิจฉัยหักล้างปทัสถานของที่ประชุมใหญ่อีกแห่ง 1 ได้ ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ "ที่ประชุมเต็มคณะ" (Plenum) ซึ่งตุลาการทั้ง 16 คนจะมาชุมนุมกันวินิจฉัย
 
ศาลปฏิบัติต่างจากศาลอื่นของเยอรมนีตรงที่มักเปิดเผยคะแนนเสียง แต่มักเป็นคะแนนเสียงรอบสุดท้ายเท่านั้น ข้อแตกต่างอันสำคัญอีกประการ คือ ศาลอนุญาตให้สมาชิกของศาลเสนอ[[ความเห็นแย้ง]]ได้ สิทธิเสนอความเห็นแย้งนี้ตรารับรองขึ้นเมื่อปี 1971
 
== การแต่งตั้งตุลาการ ==
38,884

การแก้ไข