ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปยัง หมวดหมู่:กรรมการการตรวจเงินแผ...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปยัง หมวดหมู่:กรรมการการตรวจเงินแผ...)
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยไทย]]
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
138,643

การแก้ไข