ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
• สมการออยเลอร์ (Eulerian equation) กล่าวถึงสนามการไหล (Flow field) ที่ใช้ในการคำานวณหาสนามความดัน (Pressure field) ศึกษาการเคลื่อนที่ในทิศทางตามแนวแกน x แกนy และแกน z เทียบกับเวลา เขียนสั้นๆ ได้ว่า P (x,y,z,t) สนใจสสารในรูปของไหล ผลที่ได้จาก
สมการ คือ รูปแบบการไหล (Flow pattern) นำมาศึกษาในกลศาสตร์ของไหล
 
• ความเร็ว (Velocity; V) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของการกระจัด การกระจัด (s) เป็นปริมาณเวกเตอร์์ ความเร็วเป็็นปริมาณเวกเตอร์์และมีทิศไปทางเดียวกับทิศของการกระจัดหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) บางกรณีความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่จะบอกเป็นความเร็วเฉลี่ย หาได้จาก
 
• อัตราเร็ว (Speed) เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง อัตราเร็วเฉลี่ยที่หาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ จะเป็นอัตราเร็วขณะหนึ่ง (Instantaneous speed) หมายถึง อัตราเร็ว ณ เวลานั้นหรือตำแหน่งนั้น ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์
 
• ความเร่ง (Acceleration) หมายถึง ความเร็วที่เปลี่ยนไปในเวลา 1 วินาที หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที2 หรือ m/s2 ความเร่งเฉลี่ยเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไปของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ต่อช่วงเวลาที่ใช้
17

การแก้ไข