ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
 
==หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด==
===สำนักปลัดเทศบาล===
===[[สำนักการศึกษา]]===
===กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม===
===กองช่าง===
===กองคลัง===
===กองสวัสดิการสังคม===
===กองวิชาการและแผนงาน===
 
 
{{เทศบาลเมือง}}
40

การแก้ไข