ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551<ref>[http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/aboutnso/law/LawMinistry.pdf กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 114ก วันที่ 24 ตุลาคม 2551</ref> สำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการดังนี้
===ราชการบริหารส่วนกลาง===
* [[สำนักบริหารกลาง]]
* [[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
* [[ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ]]
* [[สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ]]
* [[สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ]]
* [[สำนักสถิติพยากรณ์]]
* [[สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม]]
* [[สำนักสถิติสาธารณมติ]]
 
===ราชการบริหารส่วนภูมิภาค===