ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
* [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
* [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
* [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
* [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
 
ผู้ใช้นิรนาม