ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

เพิ่มขึ้น 64 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
บรรทัด 13:
== ฌาน 2 ประเภท ==
แต่โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงประเภทของฌาน มักแบ่งฌานออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
# '''[[รูปฌาน]]''' 4 ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นรูปาวจร (สัมมาสมาธิ)ได้แก่
:# ปฐมฌาน ( ฌานที่ 1 ) ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา (ขณิกสมาธิ)
:# ทุติยฌาน ( ฌานที่ 2 ) ประกอบด้วย ปิติ สุข เอกัคคตา
:# ตติยฌาน ( ฌานที่ 3 ) ประกอบด้วย สุข เอกัคคตา
:# จตุตถฌาน ( ฌานที่ 4) ประกอบด้วย อุเบกขา เอกัคคตา ( อุปจารสมาธิ )
# '''[[อรูปฌาน]]''' 4 ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นอรูปาวจร (มิจฉาสมาธิ)ได้แก่
:# อากาสานัญจายตนะ
:# วิญญาณัญจายตนะ
2

การแก้ไข