ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

# นาย[[ทองหยด จิตตวีระ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# นาย[[บุญเท่ง ทองสวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[ใหญ่ ศวิตชาตศวิตชาติ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[นิพนธ์ ศศิธร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[ประชุม รัตนเพียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
19,138

การแก้ไข