ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

 
=== หลักสูตร ระดับปริญญาโท ===
* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน <ref>http://www.grad.ku.ac.th/academics/file55/master/XW01.pdf </ref>(นานาชาติ)<ref>http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/3-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 </ref>
 
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: #F39566 "| ระดับปริญญาตรี
! style="background: #F39566 "| ระดับประกาศนียบัตร
! style="background: #F39566 "| ระดับปริญญาโท
! style="background: #F39566 "| ระดับปริญญาเอก
|-
| valign = "top" |
'''หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
* สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 
| valign = "top" |
 
'''หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางพยาบาล '''
* ยังไมเปิดการเรียน-การสอน
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต''' (เปิดรับนิสิตแล้ว)
* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน <ref>http://www.grad.ku.ac.th/academics/file55/master/XW01.pdf </ref>(นานาชาติ)<ref>http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/3-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 </ref>
 
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต''' (ยังไม่เปิดการเรียน-การสอน)
 
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''(ยังไม่เปิดการเรียน-การสอน)
 
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต''' (ยังไม่เปิดการเรียน-การสอน)
 
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต''' (ยังไม่เปิดการเรียน-การสอน)
 
 
|-
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
4,291

การแก้ไข