ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2416"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[15 กันยายน]] - [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงออกผนวช ผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นเวลา 15 วัน
* [[16 พฤศจิกายน]] - พระราชพิธีบรมราชภิเษกครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5
* [[16 พฤศจิกายน]] - วันอาทิตย์ ๑๖ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ ปี ระกา [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงประกาศการยกเลิก[[การหมอบคลาน]] ในพระราชพิธีต่างๆ
๑. พระบรมวงศานุวงษ์ ข้าราชการ ผลเรือน หรือประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯ เมื่อมาถึงที่แล้วให้ถวายการคำนับแล้วไปยืนให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้เดินไปเดินมา หรือหันหน้าหันหลัง ห้ามเอามือไพล่หลัง ท้าวเอว หรือท้าวผนัง-เสา ห้ามสูบบุหรี่ พูดคุย หยอกล้อ หรือหัวเราะเสียงดัง ต่อหน้าพระที่นั่ง ให้ยืนตามบันดาศักดิ์ หากมีเรื่องต้องบังคมทูล ให้เดินออกมายืนตรงหน้าพระที่นั่งฯ ถวายการคำนับครั้งหนึ่งก่อนกราบบังคมทูล เมื่อสิ้นข้อความแล้วให้ถวายการคำนับอีกครั้ง แล้วถอยกลับไปยืนที่เดิม หากจะถวายหนังสือ หรือสิ่งของ ให้ถือสองมือ เดินไปยังหน้าพระที่นั่งฯ พอสมควรถวายการคำนับครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงถวายของนั้นๆ ต่อพระหัตถ์พระองค์ท่าน เมื่อถวายเสร็จให้เดินถอยหลังออกมา ๓ ๕ หรือ ๗ ก้าวตามแต่สมควร แล้วจึงหันหลังกลับไปยืนที่เดิม ถ้ามีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเก้าอี้ให้นั่ง จึงนั่งเก้าอี้ได้ ห้ามนั่งกับพื้น หรือเลือกที่นั่งตามใจชอบ ห้ามนั่งพับเพียบ หรือ ขัดสมาธิบนเก้าอี้ ห้ามนั่งไขว่ห้าง เหยียดเท้า ตะแคงตัว หรือกิริยาหาความสบายเกินท่านั่งปรกติเป็นอันเด็ดขาด เมื่อเสด็จไปยังที่ประทับก็ให้ยืนถวายการคำนับพร้อมกัน ถ้าเป็นคนต่างชาติให้ทำความเคารพตามประเทศของตน
๒. การเสด็จประทับยังที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานนั้น ทหารสามารถไปหาที่นั่งพักได้ โดยต้องมีพุ่มไม้บังไม่ให้พระองค์ท่านเห็น ข้าราชผู้ใดมีความประสงค์จะยืนเข้าเฝ้าให้ยืนตามลำดับ ห้ามไม่ให้เดินไปเดินมา หรือเดินผ่านหน้าข้าราชการที่เฝ้าอยู่ก่อน เว้นแต่ผู้นั้นได้รับพระราชโองการ
๓. การเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ นั้น ประชาชนสามารถยืนเฝ้ารับเสด็จได้ ไม่ต้องหมอบ กราบ เมื่อขบวนเสด็จผ่านมาให้ถวายการคำนับก้มศรีษะ หากใส่หมวกให้ถอดหมวกเสียก่อน หากอยู่บนอาคารบ้านเรือน ให้ยืนถวายการคำนับ แต่ห้ามยืนขอบหน้าต่าง หรือที่อันตรายไม่ควรจะยืน ห้ามนั่ง หรือ หมอบ กราบ หากอยู่บนรถ ให้จอดรถริมทาง หากเสด็จผ่าน ให้ถอดหมวกแล้วถวายการคำนับ ไม่ต้องลงจากรถ หากอยู่บนเรือเล็กไม่ต้องยืนให้นั่งถอดหมวกแล้วถวายการคำนับเมื่อเสด็จผ่าน แต่ถ้าเป็นเรือใหญ่สามารถยืนคำนับได้
๔. ข้าราชการ เมื่อพบผู้ที่บันดาศักดิ์สูงกว่า ให้ยืนเปิดหมวกแล้วคำนับ ถ้าเป็นข้าราชการหญิงให้คำนับได้โดยไม่ต้องเปิดหมวก เมื่อคำนับเสร็จแล้ว จะเปิดหมวก หรือไม่เปิดก็ได้ ส่วนทาส(*) ใช้งานอยู่ในบ้านเรือนนั้น ให้ยืนเดินได้ ไม่ต้องหมอบคลาน *ทาส, ทาส- [ทาด, ทาดสะ-] น. ผู้ที่อุทิศตน หรือผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอํานาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 
== วันเกิด ==
* ไม่ระบุ ทราบ - [[พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสสโร)]]
* [[24 มกราคม]] - [[พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ)]]
* [[16 สิงหาคม]] - [[พระราชชายา เจ้าดารารัศมี]] พระราชชายา ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
130,348

การแก้ไข