ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่มีสัญญาเสรี + เนื้อหาเชิงโฆษณา)
| ชื่อ = คณะเกษตรศาสตร์<br />มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Agriculture,Changmai University
| ภาพ = [[ไฟล์:CMU_Logo.png|150px|ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| ภาพ =
| วันที่ก่อตั้ง = 25 กุมภาพันธ์ 2510
| คณบดี = '''รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช'''
| สีประจำคณะ = สีเหลืองข้าวโพด
| สัญลักษณ์คณะ = ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนชื่อและสีคณะ
| สัญลักษณ์คณะ =
| วารสารคณะ = วารสารเกษตร
| ที่อยู่ = 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
| เว็บ =
{{wikify}}
{{ต้องการย่อหน้าแรก}}
'''คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
'''คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'''
 
== ประวัติ ==
! style= "background: gold; color:white; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์
| valign = "top" | 1.
| valign = "top" | พ.ศ. 2510 - 2514
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2514 - 2517
|-
| valign = "top" | 3. รองศาสตราจารย์ บุญญวาส ลำเพาพงศ์
| valign = "top" | 3.
| valign = "top" | พ.ศ. 2517 - 2521
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู ศีติสาร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2521 - 2523
|-
| valign = "top" | 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ติยวลีย์
| valign = "top" | พ.ศ. 2523 - 2527
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 6. รองศาสตราจารย์ นคร ณ ลำปาง
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2527 - 2531 , พ.ศ. 2531 - 2535
|-
| valign = "top" | 7. ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
| valign = "top" | 7.
| valign = "top" | พ.ศ. 2535 - 2539 , พ.ศ. 2539 - 2543
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2543 - 2547
|-
| valign = "top" | 9. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
| valign = "top" | 1.ศ. 2547 - 2551
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 10. รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2551 - 2555 , พ.ศ. 2555 - 2559
|-
|}
* ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
** สาขาวิชากีฎวิทยา
-** สาขาวิชาโรคพืช
* ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
-** สาขาวิชาพืชไร่
-** สาขาวิชาพืชสวน
-** สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
-** สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
-** สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
* ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 
=== ศูนย์วิจัย ===
* ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ชีวภาพ
-** หน่วยวิจัยพืชพลังงาน
-** หน่วยสาธิตและฝึกอบรม
- หน่วยหอพัก
* ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
* ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
-** หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย
-** หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
* ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
* สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย
 
=== ศูนย์บริการวิชาการ ===
* ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร *
-** งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
-** ร้านจำหน่ายผลิตผล และธุรกิจเกษตร
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม