ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| head = [[ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา|ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์]]
| เพลง = ราชภัฏสกลนคร
| ต้นไม้ = [[ราชพฤกษ์]]
 
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร<ref>[http://congratulations.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=42 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]</ref>
 
 
 
 
 
 
 
== ประวัติ ==
 
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร'''
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือ ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคนปัจจุบัน คือ รศผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ==