ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะวิทยาศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| ภาพ = [[ไฟล์:Faculty of Science.jpg|200px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]]
| คณบดี = '''รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์'''
| สีประจำคณะ = {{color box|yellow}} [[สีเหลือง|สีเหลืองจำปา]]
| ที่อยู่ = 239 [[ถนนห้วยแก้ว]] [[ตำบลสุเทพ]] <br> [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|50200]]
}}
 
'''คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' เป็นหนึ่งในสามคณะแรกของ[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เริ่มเปิดการเรียนการสอน วันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ อีกด้วย
 
'''คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' เป็นหนึ่งในสามคณะแรกของ[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เริ่มเปิดการเรียนการสอน วันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ อีกด้วย
 
== ทำเนียบคณบดี ==
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: yellow" align="center" |<span style="color:WhiteBlack">'''ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ '''</span>
|-
! style="background: yellow; color:white;"|<span style="color:whiteBlack"> รายนามคณบดี</span>
! style="background: yellow; color:white;"|<span style="color:whiteBlack"> ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
</span>
|-
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 6.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ.
|-
| valign = "top" | 7.
| valign = "top" | พ.ศ.
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 8.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ.
|-
|}
== การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ==
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการรับนักศึกษาผ่านทาง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
 
:* [http://www.science.cmu.ac.th/Reg-sci/specialScience/index.asp '''โครงการพิเศษ'''] มีทั้งโครงการที่คณะรับเอง และรับตรงผ่านมหาวิทยาลัย
: :* โครงการรับตรงของคณะ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาเข้าในโครงการทุน [[พสวท.]], ทุนเพชรทองกวาว, ทุน วคช. , โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.), และการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) โดยเปิดรับสมัครนักเรียน ม.5 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี และสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีโครงการอัจฉริยภาพ (รับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ [[JSTP]]) และโครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรับสมัครในเดือนกันยายน และสอบในเดือนธันวาคมของทุกปี
 
=== หลักสูตรปริญญาตรี ===
ปัจจุบันใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2548 - 2549 ตามแต่ละสาขาวิชา โดยคาดว่าปีการศึกษา 2554 จะมีการใช้หลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปรีชาชาญ (Honor Program)<ref> [http://www1.science.cmu.ac.th/grade.html หลักสูตรระดับปริญญาตรี] </ref>
 
=== หลักสูตรปริญญาโท ===
: :* แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
* แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าแบบอิสระ
:: ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 5-6 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต[http://www1.science.cmu.ac.th/support/acadpro/gradoffer.htm หลักสูตรระดับปริญญาโท] </ref>
 
=== หลักสูตรปริญญาเอก ===
* แบบ 2 เน้นการวิจัยและมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
: :* แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
: :* แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา[http://www1.science.cmu.ac.th/support/acadpro/gradoffer.htm หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา] </ref>
 
 
{| class="toccolours" width = 100%
== ภาควิชาและการแบ่งส่วนงาน ==
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีภาควิชาทั้งสิ้น 8 ภาควิชา ดังต่อไปนี้
 
{{บน}}
* [http://www.math.science.cmu.ac.th ภาควิชาคณิตศาสตร์]
ผู้ใช้นิรนาม