ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 4991321 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย))
 
== ทำเนียบคณบดี ==
 
{{โครง-ส่วน}}
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: yellow" align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ '''</span>
|-
! style="background: yellow; color:white;"|<span style="color:white"> รายนามคณบดี</span>
! style="background: yellow; color:white;"|<span style="color:white"> ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
</span>
|-
| valign = "top" | 1.
| valign = "top" | พ.ศ.
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 2.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ.
|-
| valign = "top" | 3.
| valign = "top" | พ.ศ.
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 4.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ.
|-
| valign = "top" | 5.
| valign = "top" | พ.ศ.
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 6.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
|-
| valign = "top" | 7.
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 8.
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
|-
|}
 
== การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ==
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการรับนักศึกษาผ่านทาง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
 
:* [http://www.science.cmu.ac.th/Reg-sci/specialScience/index.asp '''โครงการพิเศษ'''] มีทั้งโครงการที่คณะรับเอง และรับตรงผ่านมหาวิทยาลัย
: :* โครงการรับตรงของคณะ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาเข้าในโครงการทุน [[พสวท.]], ทุนเพชรทองกวาว, ทุน วคช. , โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.), และการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) โดยเปิดรับสมัครนักเรียน ม.5 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี และสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีโครงการอัจฉริยภาพ (รับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ [[JSTP]]) และโครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรับสมัครในเดือนกันยายน และสอบในเดือนธันวาคมของทุกปี
 
== หลักสูตร ==
 
=== หลักสูตรปริญญาตรี ===
ปัจจุบันใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2548 - 2549 ตามแต่ละสาขาวิชา โดยคาดว่าปีการศึกษา 2554 จะมีการใช้หลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปรีชาชาญ (Honor Program)
: :* แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
: :* แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 
{| class="toccolours" width = 100%
|-
== ภาควิชาและการแบ่งส่วนงาน ==
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีภาควิชาทั้งสิ้น 8 ภาควิชา ดังต่อไปนี้
 
{{บน}}
* [http://www.math.science.cmu.ac.th ภาควิชาคณิตศาสตร์]
 
== โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการ ==
 
* โครงการโอลิมปิกวิชาการ [[มูลนิธิ สอวน.]] ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* [[โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย]]
 
== การบริการวิชาการแก่ชุมชน ==
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนในหลายๆ โครงการ อาทิเช่น
 
* การจัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค โดยจัดสลับกับ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
* โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก
 
== สถานที่สำคัญภายในคณะ ==
 
* อาคารเคมี 1 (CB1) เป็นอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์
 
 
== กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ==
 
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สนว.) ซึ่งการบริหารงานปัจจุบัน ดำเนินการตามตามระเบียบการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2551 โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์
 
=== กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ===
 
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางกิจกรรมเข้าร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สมช.)
* วันแรกพบ คณะวิทยาศาสตร์
 
==== ชมรมเสริมหลักสูตร ====
 
{{บน}}
* ชมรมวิชาการ
* ชมรมคริสตชน
{{ล่าง}}
 
==== ชมรมกีฬา ====
{{บน}}
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://www.science.cmu.ac.th/atomgames เว็บไซต์หลัก กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ดอยสุเทพเกมส์]
 
== ดูเพิ่ม ==
 
== บุคคลสำคัญ ==
เกษม พิฤทธิ์บูรณะ (ศิษย์เก่า)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์* [[วีรวัฒน์เกษม กนกนุเคราะห์]]พิฤทธิ์บูรณะ (ศิษย์เก่า) [[นักเขียนนิยายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์]]ชื่อดังบริการ
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์]] (ศิษย์เก่า) [[นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์]]ชื่อดัง
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
* [http://www.cmu.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
* [http://www.science.cmu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
ผู้ใช้นิรนาม