ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คณะสังคมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-Faculty Sangkhomsat.png|120px]]}}) เป็น[[คณะวิชา|คณะ]]หนึ่งใน[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] พร้อมกับการก่อตั้ง[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] คณะ[[มนุษยศาสตร์]] และ[[คณะวิทยาศาสตร์]] จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทาง[[สังคมศาสตร์]] ทั้งระดับ[[ปริญญาตรี]] [[ปริญญาโท]] และ[[ปริญญาเอก]]
 
== ประวัติ ==
 
 
เมื่อปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะที่เสนอไปครั้งแรกนั้นมีคณะนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย แต่จากผลการสำรวจความสนใจทางการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2504-2505 พบว่าในช่วงนั้นความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับคณะวิชานี้ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า ควรจะเปิดสอนเป็นคณะสังคมศาสตร์ที่ประกอบด้วยสาขาวิชาที่กว้างกว่าสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณะนิติศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อันหาได้ยากยิ่งแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ตาม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างรายละเอียดหลักสูตรวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2506 โดยมีนายเกษม อุทยานิน เป็นประธานอนุกรรมการ นางสุมนา คำทอง เป็นเลขานุการ และประกอบด้วยกรรมการอีก 10 คน
ผู้ใช้นิรนาม