ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

(ยังต้องการจัดรูปแบบอีก)
=== ภาควิชา ===
* ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
-** สาขาวิชากีฎวิทยา
- สาขาวิชาโรคพืช
* ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
* ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 
=== ศูนย์วิจัย ===
ผู้ใช้นิรนาม