ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชตะ รัชตะนาวิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน''' ([[13 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2493]] - ) อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] คนปัจจุบัน<ref>[http://www.uc.mahidol.ac.th/rajata.html ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ประวัติ)]</ref>
 
== การศึกษา ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน จบการศึกษาจาก Fellow of the American College of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts Medical School, U.S.A.,
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาอายุรศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยมหิดล]]และแพทยสภา, อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล<ref>[http://www.uc.mahidol.ac.th/rajata.html ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (การศึกษา)]</ref>
 
== ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เคยทำหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2542 – 2547), อนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา [[สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา]] [[กระทรวงสาธารณสุข]] (พ.ศ. 2538 – 2542), ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547 – 2548), กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2547), อุปนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2547) และ ประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2535 – 2543)<ref>[http://www.uc.mahidol.ac.th/rajata.html ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต)]</ref>
== ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ==
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์[[โรงพยาบาลรามาธิบดี]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]], กรรมการ scientific advisory committee มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ<ref>[http://www.uc.mahidol.ac.th/rajata.html ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน)]</ref>
 
และล่าสุด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2555]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/028/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล [[นายรัชตะ รัชตะนาวิน]]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ <ref>[http://www.uc.mahidol.ac.th/rajata.html ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ)]</ref>
* พ.ศ. 2539 : [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.)
* พ.ศ. 2542 : [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
ผู้ใช้นิรนาม