ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
# '''แขวงนครน้อย''' ต่อมาก็แยกออกเป็น 2 แขวงเช่นกัน คือ
*'''แขวงนครน้อย''' ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น[[อำเภอท่าเรือ]]
*'''แขวงนครกลาง''' ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเรียกว่า '''อำเภอนครกลาง''' มีที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตำบลบ่อโพง แต่ด้วยสถานที่ตั้ง ณ ตำบลบ่อโพงนั้นไม่เป็นศูนย์กลาง ในเวลาต่อมาจึงมีการย้ายที่ว่าการอำเภอนครกลางมาอยู่ที่[[ตำบลนครหลวง]] (เหตุที่ชื่อตำบลนครหลวงเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนครหลวง) แล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น '''อำเภอนครหลวง''' จนถึงปัจจุบัน <ref>ประกาศ{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง |volume=20|issue=22|pages=352-353|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอนครกลาง เป็นอำเภอนครหลวง เล่มที่ ๒๐ ตอนที่ ๒๒, ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ หน้า ๓๕๒; [|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/022/352_2.PDF]|date=30 สิงหาคม 2446|language=}}</ref>
 
ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2490 ถึุงปัจจุบัน
* วันที่ 16 มิถุนายน 2490 โอนพื้นที่หมู่ 10-14 ตำบลพระนอน (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับ ตำบลท่าช้าง (หมู่ 3-7 ในขณะนั้น) <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=64|issue=28 ง|pages=1616-1617|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/028/1616.PDF|date=24 มิถุนายน 2490|language=}}</ref>
* วันที่ 6 กรกฏาคม 2494 โอนพื้นที่หมู่ 7 ตำบลบางระกำ (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับ ตำบลนครหลวง (หมู่ 8 ในขณะนั้น) <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=68|issue=46 ง|pages=2921|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/046/2921.PDF|date=17 กรกฏาคม 2494|language=}}</ref>
* วันที่ 10 ธันวาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนครหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลนครหลวง บางส่วนของตำบลบางระกำ และ บางส่วนของตำบลบางพระครู <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=74|issue=4 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 63-64|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/004/63.PDF|date=7 มกราคม 2500|language=}}</ref>
* วันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลอรัญญิก ในท้องที่บางส่วนของตำบลพระนอน บางส่วนของตำบลท่าช้าง และ บางส่วนของตำบลสามไถ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=225 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 19|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/225/19.PDF|date=28 ธันวาคม 2536|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนครหลวง และ สุขาภิบาลอรัญญิก เป็น เทศบาลตำบลนครหลวง และ เทศบาลตำบลอรัญญิก
 
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 [[ตำบล]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/028/1616.PDF]</ref> 74 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{|
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอนครหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลนครหลวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครหลวงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบางระกำ และบางส่วนของตำบลบางพระครู<ref>ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/004/63.PDF]</ref>
* '''[[เทศบาลตำบลอรัญญิก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลสามไถ และตำบลพระนอนทั้งตำบล<ref>ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/225/19.PDF]</ref>
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อโพงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านชุ้งทั้งตำบล
1,981

การแก้ไข