ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระนครศรีอยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอบางปะอิน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบางไทร]]และ[[อำเภอบางบาล]]
 
==ประวัติศาสตร์==
* พ.ศ. 2440 ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอรอบกรุง
* พ.ศ. ....... เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก อำเภอรอบกรุง เป็นอำเภอกรุงเก่า
* วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=52|issue=0 ก|pages=1692-1698|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๘ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/1692.PDF|date=10 ธันวาคม 2478|language=}}</ref>
* วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=55|issue=0 ก|pages=652-657|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/652.PDF|date=14 พฤศจิกายน 2481|language=}}</ref>
* วันที่ 14 กรกฏาคม 2492 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และ ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในพื้นที่ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลหัวรอ ตำบลท่าวาสุกรี และ ตำบลกะมัง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=66|issue=40 ง|pages=3557-3561|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/040/3557.PDF|date=20 กรกฏาคม 2492|language=}}</ref>
* วันที่ 20 มิถุนายน 2499 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2 <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=49 ก|pages=751-755|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/049/751.PDF|date=19 มิถุนายน 2499|language=}}</ref> และ โอนพื้นที่ตำบลประตูชัย เข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=74|issue=23 ง|pages=625|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/023/625.PDF|date=5 มีนาคม 2500|language=}}</ref>
* วันที่ 13 มีนาคม 2500 เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอกรุงเก่า เป็น อำเภอพระนครศรีอยุธยา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=74|issue=25 ก|pages=546-548|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอกรุงเก่า พ.ศ. ๒๕๐๐ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/025/546.PDF|date=5 มีนาคม 2500|language=}}</ref>
* วันที่ 2 พฤศจิกายน 2505 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 3 <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=79|issue=98 ก|pages=(ฉบับพิเ๋ศษ) 39-43|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/098/39.PDF|date=1 พฤศจิกายน 2505|language=}}</ref>
* วันที่ 11 มิถุนายน 2506 โอนพื้นที่หมู่ 1(ในสมัยนั้น) ตำบลคลองสระบัว (ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา) ขึ้นกับ ตำบลหัวรอ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=80|issue=62 ง|pages=1567|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/062/1567.PDF|date=18 มิถุนายน 2506|language=}}</ref>
* วันที่ 10 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลอโยธยา ในพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่ลิง บางส่วนของตำบลหันตรา และ บางส่วนของตำบลคลองสวนพลู <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=88|issue=139 ง|pages=3467-3469|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล สุขาภิบาลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/139/3467.PDF|date=14 ธันวาคม 2514|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลอโยธยา เป็น เทศบาลตำบลอโยธยา
* วันที่ 16 ธันวาคม 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=127 ก|pages=1-4|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๒ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/127/1.PDF|date=15 ธันวาคม 2542|language=}}</ref>
* วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอโยธยา เป็น เทศบาลเมืองอโยธยา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=122|issue= พิเศษ 84 ง|pages=4|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171022.PDF|date=14 กันยายน 2548|language=}}</ref>
* วันที่ ....... เปลี่ยนชื่อจาก เทศบา่ลนครนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
* สมาคมอยุธยารวมใจ (กู้ภัยอยุธยา)
* ศูนย์วิทยุกู้ภัยพุทไธสวรรย์
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
1,981

การแก้ไข