ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้านคุ้งตะเภา"

หมู่บ้านคุ้งตะเภา มีศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง คือ [[วัดคุ้งตะเภา]] เป็นศาสนสถานใน[[พระพุทธศาสนา]] ไม่ปรากฏศาสนสถานใน[[ศาสนา]]อื่นในเขตหมู่บ้าน เนื่องจากชาวหมู่บ้านคุ้งตะเภาทั้งหมดนับถือ[[ศาสนาพุทธ]] นิกาย[[เถรวาท]] สันนิษฐานว่าการนับถือศาสนาพุทธของประชากรหมู่บ้านคุ้งตะเภามีมาพร้อม ๆ กับประชากรกลุ่มแรกที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้
 
ปัจจุบัน หมู่บ้านคุ้งตะเภามี[[วัด]]ประจำหมู่บ้าน 1 แห่งคือ [[วัดคุ้งตะเภา]] ซึ่งอยู่คู่มาพร้อม ๆ กับการตั้งหมู่บ้าน นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน[[เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา]] ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภา[[พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคุ้งตะเภา|เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของหมู่บ้าน]] เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นที่ตั้งอาคารธนาคารหมู่บ้านคุ้งตะเภา, สำนักงานสมาพันธ์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการพัฒนา, เป็นที่ตั้งร้านค้าชุมชนหมู่บ้านคุ้งตะเภา, ศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านคุ้งตะเภา, ศูนย์ศึกษาการทำสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีชื่อเสียงด้านสมุนไพรแผนโบราณ และวัดคุ้งตะเภายังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา โดยได้รับการจัดตั้งจากคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นสำนักศาสนาศึกษาประจำตำบล ซึ่งมีผู้สอบผ่าน[[ธรรมศึกษา]]ได้มากติดอันดับต้น ๆ ของ[[อำเภอเมืองอุตรดิตถ์]]<ref>[http://gongtham.org/pexam/index.html ผลสอบธรรมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง : แผนกสถิติ-ข้อมูล]</ref>
 
ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภามี '''พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ (แสงสิน) ''' เป็นเจ้าอาวาส
 
 
== องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ==
5,912

การแก้ไข