ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้านคุ้งตะเภา"

หมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพหลากหลาย และเนื่องจากสภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำ[[การเกษตร]] ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งของประชากรในหมู่บ้าน สามารถแบ่งจำนวนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้เป็นผู้ที่ทำนาคิดเป็นร้อยละ 19.56 รองลงมาประกอบอาชีพทำสวนร้อยละ 49.56 ค้าขายร้อยละ 2.91 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 4.37 รับราชการร้อยละ 10.20 และอาชีพอื่น ๆ อีกร้อยละ 10.20<ref name="ธนวรรณ ฮองกุล"/> โดยชาวบ้านคุ้งตะเภาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 30,000-50,000 บาทมีประมาณร้อยละ 46.64 และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 50,000-100,000 บาท มีประมาณร้อยละ 34.98 และภายในหมู่บ้านมีร้านค้าจำนวน 10 ร้าน โรงสีขนาดเล็กจำนวน 3 โรง สถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 แห่ง และหมู่บ้านคุ้งตะเภายังมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา หมู่ 4 เพื่อเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย<ref>สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ''แบบรายงาน ส.ว.ช.01_2''. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลได้จาก [http://smce.doae.go.th/smce1/report/old/petition/svc01/report_svc01_list.php?page_size=20&PAGE=2514&chkSVC01=&checkbox1=&S_date=&F_date=&checkbox2=&smceType=&i=21&startPage=2512&endPage=2521#]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 28-6-52</ref>
 
นอกจากนี้ หมู่บ้านคุ้งตะเภายังเป็นที่ตั้งของ '''กลุ่มเกษตรกรทำนาคุ้งตะเภา''' เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มาก<ref>เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์. ''กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์''. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลได้จาก [http://203.154.183.18/ewt/cadweb_org/download/sahakorn_2547/stt_gfarm/cad_62.htm]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 28-6-52</ref> ตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2516]]<ref>ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ''ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย รายงานแบ่งตามเขตตรวจราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์''. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลได้จาก [http://web2.cpd.go.th/tamneap_agri_group/report_famer2.asp?page=77&id100=&id200=&id300=&id400=&id500=&id600=]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 28-6-52</ref> ที่มีการรวมตัวจากเกษตรหลายพื้นที่กว่า 900 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 8 ล้านบาท มีลานตากข้าวขนาดใหญ่ เครื่องชั่ง โกดัง และโรงสีข้าวเปลือกเป็นของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง<ref name="เอกสารแนะนำวัดคุ้งตะเภา"/>
 
== การศึกษา ==
5,912

การแก้ไข