ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้านคุ้งตะเภา"

(ย้อนการแก้ไขของ Mr.BuriramCN (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85)
หมู่บ้านคุ้งตะเภาตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11]] มีทรัพยากรแหล่งน้ำ คือ [[แม่น้ำน่าน]] มีวัดประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง บ้านพักอาศัยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เดิมการตั้งบ้านเรือนจะอยู่ใกล้กัน แต่เมื่อมีการตัดถนนใหญ่ผ่านทางด้านตกวันตกของหมู่บ้านในช่วงปี [[พ.ศ. 2521]]-[[พ.ศ. 2528]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/030/44.PDF พระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายอินทร์บุรี-บ้านหมี่-ตากฟ้า-ท่าตะโก-บ้านเขาทราย-วังทอง-อุตรดิตถ์-แพร่-ลำปาง-เชียงใหม่ ตอนพิษณุโลก-เด่นชัย พ.ศ. ๒๕๒๑], เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๐, ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔</ref> ทำให้บ้านคุ้งตะเภาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกและตะวันตก บ้านเรือนส่วนใหญ่นั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ[[ถนนเอเชีย]] ปัจจุบันชาวบ้านคุ้งตะเภาเรียกส่วนบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตั้งแต่สี่แยกคุ้งตะเภาขึ้นไปว่า "บ้านไร่" หรือ "บ้านไร่คุ้งตะเภา" เนื่องจากบริเวณนั้นในอดีตเป็นที่สำหรับปลูกพืชไร่ทำเกษตรกรรมของชาวบ้านคุ้งตะเภามาก่อนที่จะมีชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งทางการเคยขอแบ่งหมู่บ้านคุ้งตะเภาออกเป็นสองส่วนดังกล่าว แต่ถูกชาวบ้านคุ้งตะเภาคัดค้าน<ref name="เอกสารแนะนำวัดคุ้งตะเภา"/>
 
ปัจจุบัน หมู่บ้านคุ้งตะเภา มีพื้นที่ทั้งหมด 2,657 [[ไร่]] พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) <ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/135/31.PDF พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖], เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๓๕, ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑</ref> <ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/085/13.PDF พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขุนฝาง ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก ตำบลป่าเซ่า และตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๕ ก, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๓</ref> แบ่งเป็นพื้นที่ทาง[[เกษตรกรรม]] 1,915 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 433 ไร่<ref name="โปสเตอร์สรุปข้อมูลหมู่บ้านคุ้งตะเภา"/> โดยพื้นที่[[เกษตรกรรม]]ส่วนใหญ่ตั้งอยู่[[ทิศตะวันออก]]ของหมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ในการทำนา จำนวน 2,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.90 พื้นที่ในการทำสวน จำนวน 427 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.08 และพื้นที่ในการทำไร่ จำนวน 160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.02<ref name="ธนวรรณ ฮองกุล"/> และด้วยการที่หมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นหมู่บ้านแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีโครงการสูบ[[น้ำ]]ด้วย[[ไฟฟ้า]] เมื่อ [[พ.ศ. 2522]]<ref>[http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/province_info/province_page/index.html?topic_id=3&province_id=69&PHPSESSID=def737782ac123d1e47a675fa472a9f1 '''ประวัติสาธารณูปโภค จังหวัดอุตรดิตถ์''' ''จาก '''เว็บไซด์รักษ์บ้านเกิด.คอม''''']</ref> โดยสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน มาทำการชลประทานผันน้ำเข้าสู่[[นา]][[ข้าว]]ของชาวบ้าน ทำให้ ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2522]] เป็นต้นมา ชาวบ้านคุ้งตะเภาสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง
 
หมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นที่ตั้งของ[[สถานีอนามัย]]ประจำตำบลคุ้งตะเภา และมี[[สถานีตำรวจ]] 1 แห่ง มีพื้นที่ติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
5,912

การแก้ไข