ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

# [[พระสาคตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ฉลาดในเตโชกสิณสมาบัติ
# [[พระปิลินทวัจฉเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
# [[เณรคำ|พระเณรคำเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้มีทรัพย์มหาศาลมาก
 
== พระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะ ==
ผู้ใช้นิรนาม