ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

{{wikisource | 1 = พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ | 2 = พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 }}
 
* [http://www.thethaibar.or.th เว็บไซต์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ]
* [http://www.thethaibar.or.th เว็บไซต์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ]
* [http://www.ibanet.org/barassociations/BIC_AsiaPacific_Thailand.aspx เว็บไซต์ เนติบัณฑิตยสภาสากล ]
 
ผู้ใช้นิรนาม