ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)"

(แก้ไขวันที่อุปสมบท)
*พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน เป็น[[เจ้าคณะใหญ่]]หนเหนือ
*พ.ศ. 2548 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ
พ.ศ. 2556 เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสัฆราช
 
==งานศึกษา==
ผู้ใช้นิรนาม