ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ [[พ.ศ. 2439]] แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำท่าจีน]] ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางไผ่นารถ''' ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางปลา''' ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน
 
ในปี [[พ.ศ. 2479]] ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี [[พ.ศ. 2482]] จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น '''อำเภอบางเลน'''<ref>{{cite journal|journal=Royal Gazette|volume=56|issue=0 ก|pages=354–364|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF|date=April 17 1939|language=Thai}}</ref> ครั้นถึง [[พ.ศ. 2521]] หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริม[[ถนนพลดำริห์]] ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมี [[เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช]]เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางเลนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)
* วันที่ 21 กรกฎาคม 2526 ขยายเขตสุขาภิบาลบางเลนให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=100|issue=92 ง|pages= 1804-1807|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/092/1804.PDF|date=7 มิถุนายน 2526|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเลน สุขาภิบาลบางหลวง สุขาภิบาลรางกระทุ่ม และสุขาภิบาลลำพญา เป็นเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และเทศบาลตำบลลำพญาตามลำดับ
* วันที่ 15 กันยายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 4, 5, 12 ตำบลบางภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี ในเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ไปรวมกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=128|issue= พิเศษ 134 ง|pages= 35|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแยกและรับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/134/35.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2554|language=}}</ref> และ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=128|issue= พิเศษ 134 ง|pages= 36|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/134/36.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2554|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
127,121

การแก้ไข