ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ [[พ.ศ. 2439]] แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำท่าจีน]] ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางไผ่นารถ''' ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางปลา''' ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน
 
ในปี [[พ.ศ. 2479]] ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี [[พ.ศ. 2482]] จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น '''อำเภอบางเลน'''<ref>{{cite journal|journal=Royal Gazette|volume=56|issue=0 ก|pages=354–364|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF|date=April 17 1939|language=Thai}}</ref> ครั้นถึง [[พ.ศ. 2521]] หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริม[[ถนนพลดำริห์]] ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมี [[เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช]]เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางเลนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางหลวง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=60 ง|pages= (ฉบับพิเศษ) 89-90|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/060/89.PDF|date=3 สิงหาคม 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 17 มีนาคม 2502 จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางเลน และ ตำบลบางไทรป่า <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=42 ง|pages= 1004-1006|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/042/1004.PDF|date=7 เมษายน 2502|language=}}</ref>
* วันที่ 2 พฤษภาคม 2502 ได้โอนพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปขึ้นกับ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=49 ก พิเศษ|pages=1-3|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/049/1.PDF|date=1 พฤษภาคม 2502|language=}}</ref>
* วันที่ 9 กันยายน 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ และ บางส่วนของตำบลดอนข่อย (หมู่ 1-4, 6-10 ในขณะนั้น) ของ อำเภอบางเลน ไปขึ้นกับ อำเภอกำแพงแสน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=87 ก|pages=389-391|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๒ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/087/389.PDF|date=8 กันยายน 2502|language=}}</ref>
* วันที่ 16 ธันวาคม 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำบลดอนข่อย โดยท้องที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของอำเภอกำแพงแสน มาขึ้นกับตำบลหินมูล อำเภอบางเลน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=120 ง|pages=2753-2755|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/120/2753.PDF|date=29 ธันวาคม 2502|language=}}</ref>
* วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางภาษี <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=79|issue=69 ง|pages= 1663-1664|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/069/1663.PDF|date=31 กรกฎาคม 2505|language=}}</ref>
* วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำพญา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=79|issue=69 ง|pages= 1665-1666|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/069/1665.PDF|date=31 กรกฎาคม 2505|language=}}</ref>
* วันที่ 20 ธันวาคม 2505 ตั้งตำบลไทรงาม แยกออกจากตำบลบางไทรป่า <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=80|issue=2 ง|pages= (ฉบับพิเศษ) 6-8|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/002/6.PDF|date=3 มกราคม 2506|language=}}</ref>
* วันที่ 24 พฤศจิกายน 2507 ตั้งตำบลนิลเพชร แยกออกจากตำบลบัวปากท่า และ ตั้งตำบลคลองนกกระทุง แยกออกจากตำบลบางภาษี <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=116 ง|pages= 2930-2934|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/116/2930.PDF|date=8 ธันวาคม 2507|language=}}</ref>
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลไผ่หูช้าง แยกออกจากตำบลหินมูล <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=94|issue=76 ง|pages= (ฉบับพิเศษ) 14-18|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/076/14.PDF|date=17 สิงหาคม 2520|language=}}</ref>
* วันที่ 21 กรกฎาคม 2526 เปลี่ยนแปลงขยายเขตสุขาภิบาลบางเลน ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=100|issue=92 ง|pages= 1804-1807|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/092/1804.PDF|date=7 มิถุนายน 2526|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเลน สุขาภิบาลบางหลวง สุขาภิบาลรางกระทุ่ม และ สุขาภิบาลลำพญา เป็น เทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และ เทศบาลตำบลลำพญาตามลำดับ
* วันที่ 15 กันยายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 4, 5, 12 ของตำบลบางภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ไปรวมกับ ท้องที่เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และ พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ของตำบลบางภาษี ในเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ไปรวมกับ ท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=128|issue= พิเศษ 134 ง|pages= 35|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแยกและรับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/134/35.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2554|language=}}</ref> และ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=128|issue= พิเศษ 134 ง|pages= 36|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/134/36.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2554|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
126,621

การแก้ไข