ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
| เว็บ = [http://buca.bu.ac.th/ http://buca.bu.ac.th/]
}}
'''คณะนิเทศศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการวิจัย การวางแผน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก
 
== ประวัติ ==
[[File:School of Communication Arts Bangkok University.JPG|thumb|คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน แสดง เปิดทำการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานี้ สำหรับในระยะแรกก่อตั้งได้ชื่อว่า “ แผนกวิชาสื่อสารมวลชน ” มีอาจารย์ประจำรับผิดชอบ 1 คน นอกจากนั้น เป็นผู้สอนที่ได้รับเชิญ มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในรัฐ และเอกชน