ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ...)
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ]]
27,522

การแก้ไข