ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศออสเตรีย"

== วัฒนธรรม ==
ศาสนา คริสต์นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]ร้อยละ 73.6 คริสต์นิกาย[[โปรเตสแตนท์]]ร้อยละ 4.7 [[มุสลิม]]ร้อยละ 4.2 อื่นๆ ร้อย ละ 3.5 ไม่ระบุร้อยละ2 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 12
สาสสสสสสสสสสสสสสสสส
 
== ศาสนา ==
ผู้ใช้นิรนาม