ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

 
== ประชากร ==
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 166158,342218 คน <ref name="population"/> เป็นชาย 8173,171701 คน หญิง 8584,171517 คน มีจำนวนบ้าน จำนวน58,434 หลัง (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2555) แบ่งเป็น 101 ชุมชน ความหนาแน่นของประชากร 567,052529 หลังคาเรือนคน/ตารางกิโลเมตร (บริเวณกลางเมืองความหนาแน่นถึง 20,000คน/ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นและอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง ใช้[[ภาษาไทยถิ่นใต้]]เป็น[[ภาษาพูด]] อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม(ร้อยละ 10 ของประชากร)
 
== การคมนาคม ==
ผู้ใช้นิรนาม