ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'อนาตค'→'อนาคต')
# ไม่เกิดใน ขุปปิปาสิกเปรต นิชฌานตัณหิกเปรต และกาลกัญจิกาสุรกาย
# ไม่เกิดในอเวจีนรก และโลกันตนรก
# ไม่เมื่อเกิดเป็นเทวดาใน กามาพจรสวรรค์ ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาที่ผู้นับเข้าในเทวดาพวกหมู่จำพวกเป็นมาร
# เมื่อเกิดเป็นรูปพรหม จะไม่เกิดใน ปัญจสุทธวาสพรหมโลก (พรหมชั้นอนาคามี) และอสัญญสัตตาภูมิพรหม ( มีแต่รูปอย่างเดียว)
# ไม่เกิดในอรูปพรหมโลก
1

การแก้ไข