ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี''' อดีต[[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน|กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/043/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย)]ราชกิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 43 ง วันี่ 8 พฤษภาคม 2543</ref> อดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
== การทำงาน ==
คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรโท สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] ต่อมาได้โอนมาสังกัด[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2507]] ในตำแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงลาออกเพื่อรับตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2543
 
=== อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ===
คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ในช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในปี พ.ศ. 2525 ต่อจากนั้นได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง[[โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ]]อีกด้วย<ref>[http://www.tu.ac.th/news/2000/03/29.htm ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับเข็มเกียรติยศประจำปี 2543]ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ. 29 มีนาคม 2543</ref>
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม