ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ยึดอ้างอิงตามที่เห็น)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศาสนา''' ({{lang-en|religion}}) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือ[[ประเพณี]] ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
 
นอกจากการนับถือศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อไม่นับถือศาสนาด้วย เรียก '''"[[อศาสนา]]"''' ({{lang-en|irreligion}}) และผู้ไม่นับถือศาสนาเรียก "อศาสนิกอศาสนิกชน" ({{lang-en|irreligious person}})
 
== ความหมายเชิงนิรุกติศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม