ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# เจ้าของปัจจัยการผลิตมีเสรีในการใช้ปัจจัยที่ตนครอบครอง
===== ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม =====
# เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นเฉพาะกลุ่มบุคคล
# ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถผูกขาดสินค้า
 
ผู้ใช้นิรนาม