ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ศาสตราวุธ'→'ศัตราวุธ'
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ศาสตราวุธ'→'ศัตราวุธ')
เมืองอินทร์บุรีเดิมตั้งอยู่บริเวณเหนือวัดปราสาท ต่อมาย้ายไปบริเวณเหนือวัดโบสถ์ เจ้าเมืองอินทร์คนสุดท้ายคือพระศักดิบุรินทร์ ในรัชสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] พระองค์ได้เคยเสด็จมาคล้องช้าง และคล้องช้างเผือกคู่บารมีได้ 1 เชือก "ที่บ้านน้ำทรง แขวงเมืองอินทร์บุรี ฯลฯ"<ref>กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ. '''ไทยรบพม่า.''' กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514, หน้า 25.</ref>
 
นอกจากนี้เมืองอินทร์บุรียังเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏ คือ "…[[พระเจ้าบุเรงนอง]]ยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายไทยซึ่งมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ[[สมเด็จพระมหินทราธิราช|พระมหินทร์]]ได้เตรียมป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ เมืองลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ถูกเกณฑ์ให้ไปรักษาเมืองเช่นเดียวกับเมืองสุพรรณบุรี อินทร์บุรี เพชรบุรี ฯลฯ"<ref>'''ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี เอกสารประกอบการสัมมนา.''' กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2524.</ref> และปรากฏในปี [[พ.ศ. 2307]] รัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์|พระเจ้าเอกทัศน์]] ทรงเตรียมแผนการต่อสู้กับพม่าโดย "ขั้นที่ 1 ให้เกณฑ์ทหารออกไปรักษาด่าน แบ่งกองทัพเรือออกเป็น 9 กอง กองละ 20 ลำ แต่ละกองมีทหารประจำการกองละ 1,400 คน พร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธศัตราวุธ เรือรบมีปืนใหญ่ 1 กระบอก ปืนขนาดเล็ก 1 กระบอก แล้วแบ่งไปประจำที่ต่าง ๆ ดังนี้ ฯลฯ<br />
# ให้หม่อมมหาดเล็กวังหน้า ไปตั้งรับพม่าทางแม่น้ำเมืองสิงห์บุรี<br />
# ให้หม่อมเทไพ ไปตั้งรับพม่าทางเมืองอินทร์บุรี<br />
123,860

การแก้ไข