ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| '''2515 - 2517'''
|-
| อาจารย์ สมศักดิ์ คงเที่ยง
| '''2517 - 2518'''
|-
| อาจารย์ ดร. สุพัชริน ธีรธำรง
| '''2518 - 2521'''
|-
| อาจารย์ ดร. วัชรี บูรณสิงห์
| '''2521 - 2522'''
|-
| อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ร้อยตรี วัฒนา คุรุสวัสดิ์
| '''2522 - 2526'''
|-
| รองศาสตราจารย์ ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
| '''2526 - 2526'''
|-
| อาจารย์ ดร. สมพิศ โห้งาม
| '''2526 - 2528'''
|-
| รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์
| '''2528 - 2529'''
|-
| รองศาสตราจารย์ เฉลียว บุญยงค์
| '''2529 - 2530'''
|-
| อาจารย์ อำนวย ทองโปร่ง
| '''2530 - 2532'''
|-
| รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์
| '''2532 - 2533'''
|-
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอตา บุตรสุทธิวงศ์
| '''2533 - 2535'''
|-
| รองศาสตราจารย์ นพคุณ คุณาชีวะ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
| '''2535 - 2535'''
|-
| อาจารย์ อำนวย ทองโปร่ง
| '''2535 - 2537'''
|-
| อาจารย์ ทองสุข ขันทอง
| '''2537 - 2539'''
|-
| รองศาสตราจารย์ ศศิธร แม้นสงวน
| '''2537 - 2541'''
|-
| รองศาสตราจารย์ ขจร ตั้งสุวรรณรังษี
| '''2541 - 2543'''
|-
| รองศาสตราจารย์ สกุล มูลแสดง (รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ)
| '''2543 - 2543'''
|-
| อาจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี
| '''2543 - 2547'''
|-
| '''2547 - 2547'''
|-
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี
| '''2547 - 2551'''
|-
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ)
| '''2551 - 2552'''
|-
ผู้ใช้นิรนาม