ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

* [[ศิริ พุทธศุกร์]]
* [[แสง จันทร์งาม|ศ.เกียรติคุณ ดร. แสง จันทร์งาม]]
* [[เสถียร โพธินันทะ|อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ]]
* [[สมัคร บุราวาส]]
* [[กีรติ บุญจือ]]
ผู้ใช้นิรนาม