ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

* [[พนิตา กำภู ณ อยุธยา]] ปลัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[พูน เกษจำรัส]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
* พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ [[อาวุธ เงินชูกลิ่น]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
* [[ธงชัย รักปทุม]] อดีตอธิการบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]]
* [[ บรรณพจน์ ดามาพงศ์]] พี่ชายคนโตของคุณหญิง[[พจมาน ดามาพงศ์]]
* [[สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง]] หรือ นามปากกา '''สุวรรณี สุคนธา''' นักเขียนเรื่องสั้น ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
* [[จักรพันธุ์ โปษยกฤต]] ศิลปินแห่งชาติ นักเขียน จิตรกร
* [[ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง]] ศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์)
* [[เผ่าทอง ทองเจือ]] นักประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์ศิลปะ (ผ้าไทย)
* [[ศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
* [[นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
* [[ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาปนิกหญิงชั้นแนวหน้าของเอเชีย
* [[เมธา บุนนาค]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานสถาปนิก บริษัท บุนนาค อาร์คิเท็คส์ จำกัด
* [[อ.เสนอ นิลเดช]] นักวิชาการประวัติศาสตร์ ศิลปสถาปัตยกรรม
* [[ศาสตราจารย์ ดร.[[ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์]] นักประวัติศาสตร์
* [[ฤทัย ใจจงรัก]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
* [[อ.วนิดา พึ่งสุนทร]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) สถาปนิกหญิงของชาติ
* [[ศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
* [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช]] อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
* [[ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ]] คณบดี [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[ผศ.เฉลิมชัย เงารังษี]] คณบดี [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[พลเอก เสรี พุกกะมาน]] คณบดี [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
* [[ประยูร อุลุชาฎะ]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เจ้าของนามปากกา น. ณ ปากน้ำ
* [[มานะ สุดสงวน]] กรรมการบริหาร [[สหพันธ์สหภาพครูเสรีระหว่างประเทศภาคพ้นเอเซีย-แปซิฟิก International of Federation Teachers Union (IFFTU)
* [[กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา]] รองกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ
* [[ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม]] นักโบราณคดี
* [[พลโท ทวีเกียรติ โกไศยกานนท์]] หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กรมราชองครักษ์
* [[ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิชัย นิรันต์]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
* [[ทวี รัชนีกร]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
* [[แพทย์หญิง สุภัทรา เตียวเจริญ]] กรรมการสภาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* [[พลเอก เสรี พุกกะมาน]] ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร
* [[พุฒ วีระประเสริฐ]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีต Member of the board of Co-ordinators Concerning SPAFA Regional Centre
* [[ศาสตราจารย์ ประศาสน์ คุณะดิลก]] คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
* [[ม.ล.เติมแสง (ลดาวัลย์) สรรพโส]] ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
* [[พลตรีหญิง วิภาสิริ จินตสุวรรณ]] ผู้ชำนาญการ กองบัญชาการทหารสูงสุด
* [[หม่อมหลวงเพชรี สุขสวัสดิ์]]
* [[รองศาสตราจารย์ วิชัย สิทธิรัตน์]] อุปนายกสมาคมประติมากรไทย
* [[รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม]] คณบดี [[คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
* [[ชิบ จิตนิยม]] ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายงานด้านต่างประเทศ
* [[ศาสตราจารย์ สุรพล ดำริห์กุล]]
* [[พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]] รองสมุหราชองครักษ์ [[กรมราชองครักษ์]]
* [[สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์]] ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม
* [[ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี]] กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และ The World Masters in Arts and Culture ในสาขา Art Department จากสาธารณรัฐเกาหลี
* [[ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์]] นักประวัติศาสตร์
 
=== บุคคลในวงการบันเทิง ===
ผู้ใช้นิรนาม