ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. [[ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี]]
|
|-
| align = "left"| 2. ศาสตราจารย์ [[พระยาอนุมานราชธน]]
| [[พ.ศ. 2486]] - [[พ.ศ. 2492]]
|-
| [[พ.ศ. 2494]] - [[พ.ศ. 2501]]
|-
| align = "left"| 5. [[ธนิต อยู่โพธิ์|ศาสตราจารย์ ธนิต อยู่โพธิ์]]
| [[พ.ศ. 2501]] - [[พ.ศ. 2508]]
|-
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 6. [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล|ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]]
| [[พ.ศ. 2508]] - [[พ.ศ. 2514]]
|-
| [[พ.ศ. 2514]] - [[พ.ศ. 2517]]
|-
| align = "left"| 8. [[แสวง สดประเสริฐ|ศาสตราจารย์ แสวง สดประเสริฐ]] (รักษาการแทนอธิการบดี)
| [[พ.ศ. 2517]] - [[พ.ศ. 2518]]
|-
| [[พ.ศ. 2518]] - [[พ.ศ. 2522]]
|-
| align = "left"| 10. [[หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่|ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่]]
| [[พ.ศ. 2522]] - [[พ.ศ. 2525]]
|-
| [[พ.ศ. 2525]] - [[พ.ศ. 2529]]
|-
| align = "left"| 12. [[เอนก วีรเวชชพิสัย|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก วีรเวชชพิสัย]]
| [[พ.ศ. 2529]] - [[พ.ศ. 2531]]
|-
| align = "left"| 13. [[ไขศรี ศรีอรุณ|ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ]]
| [[พ.ศ. 2531]] - [[พ.ศ. 2539]]
|-
| [[พ.ศ. 2539]] - [[พ.ศ. 2543]]
|-
| align = "left"| 15. [[พุฒ วีระประเสริฐ|อาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ]]
| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]] - [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - [[5 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2555]]
|-
| align = "left"| 19. [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช]]
| [[1 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - [[12 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2556]] (รักษาราชการแทนอธิการบดี)<br> [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2556]] - ปัจจุบัน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/035/7.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓o ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร</ref>
|-
ผู้ใช้นิรนาม